เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

1561 คน

 เมื่อวาน

4473 คน

 เดือนนี้

65658 คน

 ทั้งหมด

5577800 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
คำชี้แจง
การประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ 2560 ในรอบสุดท้าย เป็นการประกาศผลตามลำดับของผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดจนถึงคะแนนรวมต่ำสุด เรียงตามระดับคะแนนรวมโดยผู้มีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งก่อนผู้มีคะแนนรวมน้อยกว่าตามลำดับ โดยที่จะต้องเลือกในตำแหน่งที่ตรงกับประกาศเท่านั้น ในการจัดลำดับคณะกรรมการอำนวยการ การสอบคัดเลือกฯ ได้พิจารณาจัดลำดับโดยยึดถือคำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 ลง 27 ก.ค. 37 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และมติในการพิจารณาผลการสอบโดยการจัดลำดับผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาภาควิชาการ ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เรียงลำดับผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนรวม โดยผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ที่มีลำดับการสอบที่ดีกว่า
2. หากคะแนนรวมเท่ากันให้ยึดถือผู้มีคะแนนสูงกว่าตามวิชาเฉพาะสายงาน เป็นผู้มีลำดับการสอบที่ดีกว่า (คำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 ลง 27 ก.ค. 37) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
3. หากวิชาเฉพาะสายงานเท่ากัน ให้ยึดถือผู้มีคะแนนสูงกว่าในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศาสนาและศีลธรรม และความรู้รอบตัว ตามลำดับจนได้ข้อยุติเป็นผู้มีลำดับการสอบที่ดีกว่า (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ)
4. ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบร่างกายร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ของ ทบ. และหรือสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตำแหน่ง และจะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ภานในวันที่ 7-9 มิ.ย. 60

  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศผลการสอบขั้นตอนสุดท้าย การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560    (update 7-6-60)
1. สายงานสัสดี 
2. สายงานการเงิน

3. สายงานการสารวัตรทหาร

4. สายงานทั่วไป

หมายเหตุ
- กำหนดการเลือกตำแหน่ง  (update 7-6-60)
      กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศ (กำหนดการขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) ให้เข้าใจ การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศตาม ลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่สอบผ่านโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก  ไม่ใช่ลำดับคะแนนสอบ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่  30 พ.ค. 60   ในเวลาราชการ    โทร 0-2241-4037 โทร ทบ. 89109, 89100
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560    (update 26-5-60)
1. สายงานสัสดี 
2. สายงานการเงิน

3. สายงานการสารวัตรทหาร

4. สายงานทั่วไป

หมายเหตุ
- กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 2   (update 26-5-60)
- ท่าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกฯ ให้ยึดถือระเบียบของ ทบ. ตามตำแหน่งที่มีสิทธิเลือก และสามารถศึกษาท่าทดสอบที่ถูกต้องได้จากคำแนะนำท่าทดสอบร่างกาย ในท่ายึดพื้น และลุกนั่งของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของกรมยุทธศึกษาทหารบกในยูทูป 
   (update 26-5-60)
- ในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การจอดรถของผู้เข้ารับการทดสอบ กรุณานำไปจอดด้านหลังกรมยุทธศึกษาทหารบก (ฝั่งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก) ทางเข้าด้านถนนพระราม 5 ตามแผนที่  (update 26-5-60)
- ให้ติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าที่ทันสมัยในเว็บไซต์ของกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก (www.radd - atc.com) ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือกำหนดการต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง
- หากไม่สามารถติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ให้มาติดต่อสอบถามได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลการ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (เพิ่มเติม) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
  - สายงานทั่วไป
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผุู้ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม (ภาควิชาการ) รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
1. สายงานสัสดี 

2. สายงานการเงิน

3. สายงานการสารวัตรทหาร

4. สายงานทั่วไป

5. ผู้ที่หลักฐานไม่สมบูรณ์ต้องติดต่อพบเจ้าหน้าที่ 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
  - คำชี้แจงการตรวจหลักฐาน  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
 หมายเหตุ :       ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ      วิธีการและตัวอย่างเอกสารที่แนบการสมัครในข้อที่ 7 (หลักฐานการตรวจสอบคุณวุฒิ สง.ก.พ. ว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ :)  
 หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิ กรุณาติดต่อกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์ติดต่อ 02-297-7568, 97568
รับสมัครออนไลน์ 
ยศ.ทบ. ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร   ประจำปีงบประมาณ 2560   จากวันที่ "1 เม.ย. 60" เป็น "5 เม.ย. 60"
 
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com