เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

383 คน

 เมื่อวาน

389 คน

 เดือนนี้

4663 คน

 ทั้งหมด

6984259 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
     
เทียบทางคุณวุฒิ สำนักงาน กพ.รับรองคุณวุฒิ ประเภทการรับรองคุณวุฒิ ในประเทศ ภาครัฐ
รับรองคุณวุฒิ
ประเภทการรับรองคุณวุฒิในประเทศ

ภาครัฐ(ปรับปรุงล่าสุด 2553)


 

ว41/2553 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ. รับรองจำนวน 1 เล่ม (สารบัญ) 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รับรองคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 16 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 19 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 20 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 21 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 22 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 23 รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 24 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 25 รับรองคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 26 รับรองคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 27 รับรองคุณวุฒิ ทันตแพทย์สภา 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 28 รับรองคุณวุฒิ แพพย์สภา 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 29 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ว41/2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 30 รับรองคุณวุฒิ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง กรม อื่นๆ  

 
free web templates กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : [email protected]